Responsive image
Responsive image
चुरे संरक्षण दिवस २०७७ असार २ को नारा " चुरेको माटो चुरेलाई , सफा पानी सबैलाई ।"

समितिको कोष :

समितिको आफ्नो छुट्टै कोष रहेको छ । हाल कोषको प्रमुख स्रोत नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान रहेको छ । समितिले स्वदेशी व्यक्ति, संघ वा संस्थाहरुबाट अनुदान स्वीकार गर्न सक्दछ । त्यसैगरी नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति लिई विदेशी सरकार, संघ–संस्था वा व्यक्तिबाट सहायता रकम प्राप्त गर्न सक्दछ ।

Last modified: December 29, 2014