1. अनुगमन तथा मुल्यांकन निर्देशिका, २०७८

2. अन्तरिक नियन्त्रण कार्यप्रणाली निर्देशिका , २०७८ 

3.चुरे क्षेत्रको प्राकृतिक स्रोतमा निर्भर स्थानीय समुहका घरधुरीक लागि  जिविकोपार्जन अभिबृद्धि सम्बंदी कार्यक्रम संचालन निर्देशिका-२०७५  

४. नदी प्रणाली एकीकृत स्रोत व्यवस्थापन योजना निर्माण निर्देशिका, २०७४