Responsive image
Responsive image
चुरे संरक्षण दिवस २०७७ असार २ को नारा " चुरेको माटो चुरेलाई , सफा पानी सबैलाई ।"

प्रस्ताव सम्बन्धी कागजात (RFP) सम्बन्धमा (प्रकाशित मितिः २०७७/९/२१) :