Responsive image
Responsive image
चुरे संरक्षण दिवस २०७७ असार २ को नारा " चुरेको माटो चुरेलाई , सफा पानी सबैलाई ।"

सार्वजनिक निर्माण कार्यको कन्टिन्जेन्सी रकम खर्चलाई ब्यबस्थित गर्ने कार्यविधि ,२०७६ :