Responsive image
Responsive image
चुरे संरक्षण दिवस २०७७ असार २ को नारा " चुरेको माटो चुरेलाई , सफा पानी सबैलाई ।"

आ .व . २०७६/२०७७ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन :