Responsive image
Responsive image
चुरे संरक्षण दिवस २०७७ असार २ को नारा " चुरेको माटो चुरेलाई , सफा पानी सबैलाई ।"

आ .व . २०७५/२०७६ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन :

 <a href="http://chureboard.gov.np/wp-content/uploads/2020/10/Chure annual Report 075.76.pdf">आ .व . २०७५/२०७६ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन</a>

Last modified: October 16, 2020