Responsive image
Responsive image
चुरे संरक्षण दिवस २०७७ असार २ को नारा " चुरेको माटो चुरेलाई , सफा पानी सबैलाई ।"

प्रचार प्रचारक लागि कापी छपाई तथा वितरणका लागि बोलपत्र आव्हानको सूचना (गोरखापत्र ,मिति :२०७६-१०-२८) :