Responsive image
Responsive image
चुरे संरक्षण दिवस २०७७ असार २ को नारा " चुरेको माटो चुरेलाई , सफा पानी सबैलाई ।"

पहिलो चरणको मूल्याङ्कनबाट छनौट भएका र नभएका गैरसरकारी संस्थाहरुको नामावली :