Responsive image
Responsive image
चुरे संरक्षण दिवस २०७७ असार २ को नारा " चुरेको माटो चुरेलाई , सफा पानी सबैलाई ।"

लागत इस्टिमेट तथा कार्य योजनाको ढाचा र नदी प्रणालीको नामावली :