Responsive image
Responsive image
चुरे संरक्षण दिवस २०७७ असार २ को नारा " चुरेको माटो चुरेलाई , सफा पानी सबैलाई ।"   प्रेस विज्ञप्ति (२०७८-०२-२३ ) | 

निर्देशिका, कार्यविधि र परिपत्रहरू

 1. १. सार्वजनिक निर्माण कार्यको कन्टिन्जेन्सी रकम खर्चलाई ब्यबस्थित गर्ने कार्यविधि ,२०७६
 2. २. चुरे संरक्षण क्षेत्रमा विकास निर्माण गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने कार्यविधि तथा मापदण्ड ,२०७७
 3. ३. कार्यक्रम कार्यन्वयन कार्यविधि २०७७
 4. ४. राष्ट्रपति चुरे - तराई मधेश संरक्षण विकाश समितिको उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि अध्ययन शुल्क उपलब्ध गराउने सम्बन्धि कार्यविधि,२०७२
 5. ५. कृषि वन प्रणाली कार्यक्रम कार्यन्वयन कार्यविधि ,२०७६
 6. ६. कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७६/२०७७
 7. ७. प्रगति विवरण तथा Focal Person खुलाई पठाउने सम्बन्धमा ।
 8. ८. राष्ट्रपति चुरे-तराई मधेश संरक्षण विकाश समिति इन्टरनशिप (Internship) गराउने सम्बन्धि कार्यविधि ,२०७५
 9. ९. आ.ब. २०७५/०७६ को कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि
 10. १०. चुरे क्षेत्रको प्राकृतिक जिविकोपार्जन अभिबृद्धि सम्बंदी कार्यक्रम संचालन निर्देशिका-२०७५
 11. ११. नदी प्रणाली एकीकृत स्रोत व्यवस्थापन योजना निर्माण निर्देशिका, २०७४
 12. १२. नदी/खाेला प्रणाली ब्यवस्थापन समूह गठन सम्बन्धि कार्यविधि-२०७४
 13. १३. राष्ट्रपति चुरे -तराई मधेश संरक्षण विकास समितिको शोधपत्र अनुसन्धान सहयोग उपलब्ध गराउने सम्बन्धि कार्यविधि ,२०७४
 14. १४. वार्षिक योजना तर्जुमा निर्देशिका,२०७३
 15. १५. व्यवस्थापन तथा प्रशासकीय कार्यविधि नियमवाली
 16. १६. अनुसन्धान तथा कार्यक्रम सहयोग इकाई संचालन कार्यविधि
 17. १७. अनुगमन निर्देशिका २०७२